Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizačná smernica

Športovej situačnej streľby

(novelizovaná dňa 5.októbra 2007)

Športovo situačná streľba je voľné združenie záujemcov o športovú streľbu, ktorá preferuje športový spôsob využitia praktickej, bežne používanej výbavy jednotlivca nosiaceho zbraň, na svoju ochranu ako aj ochranu svojho majetku, k riešeniu simulovaných situácií, do ktorých sa držiteľ zbrane môže v živote dostať.

V rámci Slovenského streleckého zväzu sa rozvíja od r. 1994 pod názvom: športový combat. Na Majstrovstvách SR v roku 1999 sa zmenil názov na Športová situačná streľba Slovenskej republiky (ŠSS SR).

Najvyšším orgánom ŠSS je ZHROMAŽDENIE STRELCOV ŠPORTOVEJ SITUAČNEJ STREĽBY

 • Zhromaždenie ŠSS si volí zo svojich radov členov do Rady ŠSS SR a prijíma zásadné rozhodnutia o činnosti a ďalšom vývoji ŠSS SR.
 • Na Slovensku medzi zhromaždeniami ŠSS SR jej činnosť riadi Rada športovej situačnej streľby SR, ktorá úzko spolupracuje so Slovenským streleckým zväzom.
 • Rada ŠSS SR a jej členovia sú riadiacim a štatutárnym zástupcom členov Športovej situačnej streľby.

Členstvo v Rade ŠSS:

Na základe uznesenia zo dňa 18. novembra 1998 jej členmi môžu byť priaznivci športovo situačnej streľby starší ako 18 rokov, ktorí sa aktívne venujú tomuto športu minimálne 5 rokov.

Základná štruktúra Rady ŠSS:

 • Predseda
 • Tajomník
 • Predseda rozhodcovskej sekcie
 • Vedúci sekcie pre evidenciu výsledkov súťaží
 • Člen rady

Štruktúra rady sa môže rozšíriť o ďalších aktivistov ak o to požiadajú a budú do funkcie nadpolovičnou väčšinou prítomných zástupcov športovo situačnej streľby zvolení.

V prípade ak člen Rady ŠSS si svoje povinnosti nevykonáva môže Rada ŠSS kooptovať na jeho funkciu iného člena, ktorý spĺňa hore uvedené podmienky.

Funkcia a právo na jej výkon v Rade ŠSS zanikne, ak zvolený aktivista po dobu viac ako 2 roky nič v jej prospech nevykonal, alebo o jeho odvolaní rozhodne viac ako 90 % prítomných zástupcov ŠSS na svojom zasadaní.

Riadne zvolení funkcionári, môžu delegovať svoj rozsah povinností i právomoci ďalším členom rady, alebo aktivistom ŠSS ak je to v prospech ŠSS.

 

Ciele, úlohy a poslanie Rady ŠSS:

 •  Rada ŠSS riadi činnosť športovo situačnej streľby
 • Zastupuje svojich členov na jednaniach
 • Zasadá podľa potreby, minimálne však 1 x do roka – spravidla do 30-teho marca bežného roka k prerokovaniu plánu aktivít na ďalšie obdobie
 • Schvaľuje organizovanie pretekov od 3. úrovne a vyššie
 • O termíne zasadania rady informuje tajomník Rady ŠSS všetkých členov Rady ŠSS osobne, alebo písomne a členov ŠSS cestou web stránky, ktorá je od 1.9.2007 jedinou oficiálnou stránkou Rady ŠSS SR: www.situacnastrelba.estranky.cz
 • Zvoláva 1 x ročne (spravidla na konci streleckej sezóny) ZHROMAŽDENIE ČLENOV A ZÁUJEMCOV O ŠPORTOVO SITUAČNÚ STREĽBU a vyhodnocuje svoju činnosť a predkladá návrhy činnosti na ďalšie obdobia
 • Vytvára koncepciu vzdelávania a prípravy rozhodcov, trénerov a činovníkov ŠSS SR a aj ju prakticky realizuje v súčinnosti so Slovenským streleckým zväzom
 • Vytvára koncepciu vzdelávania a prípravy mládeže a juniorov ako aj ďalších záujemcov o ŠSS SR a aj ju prakticky realizuje v súčinnosti so Slovenským streleckým zväzom.