Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

 

Športovej situačnej streľby

pre rok 2012

 

DOPLNOK č. 1

platný od 27.2.2012

 

DOPLNOK č. 2

 platný od 25.2.2011

 

Usporiadatelia jednotlivých kôl 1. Slovenskej ligy v ŠSS sú povinní poslať výsledkové listiny:

- Slovenský strelecký zväz, Ing. Ján Kulich, Wolkrova 4, 85101 Bratislava

E-mail: kulich@shooting.sk

- Emil Réti, Tajomník Rady ŠSS, P. O. Box 90, 979 01 Rim. Sobota

E-mail: ssk.magnum@gmail.com

- Ing. Antonín Lehovec, Tomášikova 45, 058 01 Poprad

E-mail: tono.lehovec@gmail.com

 

Smernica č. 1/2008

Schválený dňa Radou ŠSS 15. marca 2008 a doplnený 12. apríla 2008.

     1. Slovenská strelecká liga je otvorenou viackolovou súťažou pre všetkých strelcov, ktorí strieľajú podľa pravidiel ŠSS.

 1. Počet kôl 1. slovenskej ligy ŠSS je spravidla 5 – zmeny určuje Rada ŠSS – pred zahájením streleckej sezóny – spravidla do konania 1. ligového preteku v danom roku.
 2. O víťazovi v Slovenskej streleckej lige ŠSS rozhodne súčet najlepších výsledkov zo všetkých ligových kôl. Víťaz získa titul: Víťaz 1. Slovenskej ligy v Športovej situačnej streľbe pre daný rok. Titul môže získať iba člen Slovenského streleckého zväzu.
 3. Na základe súhrnnej výsledkovej listiny v ligovej súťaži určuje nominačná komisia v zložení Rada ŠSS a ŠTK SSZ nomináciu pretekárov na Majstrovstvá SR v ŠSS. Nomináciu získa prvých 30 pretekárov, ktorí sú členmi SSZ a zúčastnili sa - odstrieľali - minimálne 3 ligové kolá. Rozhodnutie nominačnej komisie je konečné.
 4. Majstrovstvá SR v ŠSS sú samostatnými pretekami ŠSS, ktoré organizuje Rada ŠSS v spolupráci s vybraným klubom. Pre Majstrovstvá SR v ŠSS platia nasledovné zásady:
  1. MS SR v ŠSS je pretek úrovne 3.
  2. MS SR v ŠSS riadia minimálne 2 funkcionári Rady ŠSS, respektíve rozhodcovia s licenciou „A“, ktorým je táto právomoc delegovaná.
  3. Súťaží sa v troch kategóriách: muži, ženy, seniori (od 46 rokov)
  4. Zúčastniť MS SR v ŠSS sa môžu nominovaní pretekári - členovia SSZ - v zmysle bodu 4 tejto smernice.
  5. Poriadateľ môže rozhodnúť aj o účasti nenominovaných pretekárov za určitých podmienok – zvýšené štartovné, iný čas a pod.
  6. Súťaže sa môžu zúčastniť aj zahraniční pretekári v zmysle bodu 5. e .
  7. Víťaz MS SR v ŠSS získa titul: Majster Slovenskej republiky v ŠSS pre daný rok - titul môže byť udelený len členom SSZ.
  8. Súčasťou MS SR v ŠSS je aj súťaž: strelecký súboj - jeho víťaz získa titul: Najrýchlejší strelec ŠSS pre daný rok. Titul môže získať aj nečlen SSZ alebo pretekár z inej krajiny.
 5. O organizovanie ligového kola na nasledujúci rok sa môže uchádzať každý registrovaný klub Športovej situačnej streľby SR do 31. decembra, (registračný formulár si môžete stiahnuť na: stránke ŠSS), ktorý o to písomne požiada a spĺňa minimálne nasledovné predpoklady:
  1. Má aspoň 3 vlastných vyškolených rozhodcov ŠSS.
  2. Zorganizoval pred podaním žiadosti aspoň 2 preteky úrovne 1.
  3. Vykazuje aktívnu činnosť minimálne 2 roky.
  4. Vie pretek zabezpečiť v zmysle platných pravidiel a smerníc ŠSS. O pridelení preteku rozhoduje Rada ŠSS na svojom zasadaní.
  5. Svoje prihlášky môžete posielať priebežne na adresu Tajomníka ŠSS alebo e-mailom: emilemile@azet.sk .
 6. O organizovanie Majstrovstiev SR v ŠSS sa môže uchádzať každý registrovaný klub športovej situačnej streľby SR, ktorý o to písomne požiada do 31. decembra a spĺňa minimálne všetky nasledovné predpoklady :
  1. Klub v roku podania žiadosti úspešne a bez pripomienok zorganizoval ligové kolo ŠSS s minimálnym počtom rán 90 na 7 parkúroch.
  2. Klub zorganizoval už pred podaním žiadosti minimálne 3 preteky za sebou na úrovni 1. slovenskej streleckej ligy.
  3. Klub, ktorý žiada o pridelenie organizácie Majstrovstiev SR musí mať minimálne 2 rozhodcov kategórie „B“ a 3 rozhodcov kategórie „C“.
  4. Vie pretek zabezpečiť v zmysle platných pravidiel a smerníc ŠSS.
  5. O pridelení preteku rozhoduje Rada ŠSS na svojom zasadaní.
  6. Svoje prihlášky môžete posielať priebežne na adresu Tajomníka ŠSS alebo e-mailom: emilemile@azet.sk .
 7. Rada ŠSS určuje vo svojom ročnom pláne organizátorov kôl 1. Slovenskej ligy ako aj Majstrovstiev SR a miesto konania súťaže. Rada ŠSS si môže zvoliť aj ďalšie dôležité kritéria a vyžadovať ďalšie, dodatočné garancie klubu pri voľbe o pridelení preteku. Rozhodnutie Rady ŠSS je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
 8. Organizátor – usporiadateľ, minimálne 14 dní pred konaním súťaže zverejní propozície preteku na webovej stránke ŠSS, alebo so súhlasom Tajomníka Rady ŠSS, iným vhodným, pre všetkých záujemcov prístupným spôsobom zabezpečí informovanosť o pripravovanej súťaži a jej podmienkach.
 9. Výšku štartovného si usporiadateľ stanovuje podľa vlastného rozpočtu a možností.
 10. Rozhodcovia nemusia platiť štartovné ak strieľajú súťaž mimo hlavný pretek.
 11. Tento súťažný poriadok má trvalú platnosť a jeho zmeny, doplnky či výnimky má právo robiť len Rada ŠSS na svojom zasadnutí.

 

  

Ing. Lehovec Antonín                                                           Réti Emil

           Predseda Rady ŠSS                                                 Tajomník Rady ŠSS